KvK: 72660481

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

–  KimberLegal: de opdrachtnemer, consultancy-, juridisch adviesbureau gevestigd te Rotterdam.

–  Opdrachtgever: de partij, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een overeenkomst met KimberLegal aangaat.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Versie: 8 augustus 2019

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van KimberLegal. Het door opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van een opdrachtbevestiging waarop naar deze algemene voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van de algemene voorwaarden van KimberLegal.

2.    De toepasselijkheid van eventuele door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.    Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.

4.    Indien KimberLegal stilzwijgend afwijking van deze algemene voorwaarden toe staat, doet dit niets af aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat KimberLegal de algemene voorwaarden soepel toepast.

5.    Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.

6.    Onduidelijkheden over de inhoud van de voorwaarden, of situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7.    KimberLegal is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. De invloed van grote inhoudelijke wijzigingen wordt met opdrachtgever besproken.

 

Artikel 3. Overeenkomsten

1.    Een door KimberLegal verstuurde opdrachtbevestiging is tot 14 dagen na verzending geldig. Indien opdrachtgever het aanbod aanvaardt, behoudt KimberLegal het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.    Indien de aanvaarding afwijkt van het in de opdrachtbevestiging opgenomen aanbod dan is KimberLegal daaraan niet gebonden.

3.    De overeenkomst tussen KimberLegal en opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de door KimberLegal aan opdrachtgever verzonden opdrachtbevestiging schriftelijk of door scanning door opdrachtgever wordt geaccepteerd, de door KimberLegal aan opdrachtgever verzonden opdrachtbevestiging door opdrachtgever wordt bevestigd, of op het moment dat KimberLegal met instemming van opdrachtgever aanvang maakt met de uitvoeringshandelingen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst volledig weer te geven.

4.    De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

 

Artikel 4. Uitvoering opdracht

1.    Alle diensten die door KimberLegal worden geleverd worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Overeenkomsten zijn slechts te definiëren als een inspanningsverplichting en kunnen nimmer een resultaatverplichting bevatten.

2.    KimberLegal baseert zich bij de uitvoering van de werkzaamheden op de door opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens. De juistheid van deze informatie en gegevens is dan ook de verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden KimberLegal onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die gewijzigd zijn en die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

3.    Opdrachtgever is eveneens gehouden alle informatie en gegevens, welke KimberLegal overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig op de door KimberLegal gewenste wijze ter beschikking te stellen aan KimberLegal. Eventuele kosten om informatie of gegevens te verkrijgen zijn voor rekening van opdrachtgever.

4.    Indien opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie en gegevens aan KimberLegal verstrekt of verstrekt heeft, heeft KimberLegal het recht de overeenkomst te ontbinden en opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor eventuele hieruit voortvloeiende schade.

5.    Een afgesproken termijn voor het leveren van een dienst door KimberLegal wordt nimmer beschouwd als een fatale termijn, maar slechts als richtlijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een afgesproken termijn begint te lopen op het moment dat opdrachtgever alle door KimberLegal gevraagde informatie aan KimberLegal verstrekt heeft.

 

Artikel 5. Kosten

1.    Opdrachtgever betaalt aan KimberLegal vooraf een vergoeding die bestaat uit de uitgekozen oplossing of het honorarium dat, tenzij anders overeengekomen is, gebaseerd is op het uurtarief van KimberLegal, vermeerderd met eventuele bijkomende kosten (zie 5.2). Voor de berekening van de bestede tijd wordt een tijdseenheid van 10 minuten als kleinste gehanteerd. Tijdsbestedingen kleiner dan deze tijdseenheid worden naar boven afgerond.

2.    Alle door KimberLegal gehanteerde prijzen c.q. uurtarieven, alsmede de in de offertes, aanbiedingen, prijslijsten e.d. vermelde prijzen c.q. uurtarieven zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

3.    De externe kosten verbonden aan de procedure of van derden die in overleg met u zijn ingeschakeld. Kosten verbonden aan een procedure zijn bijvoorbeeld de kosten van de gerechtsdeurwaarder, griffierecht, reiskosten en een mogelijke proceskostenveroordeling. Kosten van derden zijn bijvoorbeeld kosten van een (medisch) expert of een vertaler. Deze kosten dient u vooraf aan KimberLegal te betalen.

4.    KimberLegal is ten allen tijde gerechtigd om de kosten voor werkzaamheden die niet onder de aangegane opdracht vallen of kosten voor extra gemaakte uren die buiten de opdracht vallen in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

5.    KimberLegal is ten allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen.

6.    KimberLegal heeft bij het winnen van een rechtszaak of dan wel bij een positieve buitengerechtelijke schikking voor opdrachtgever recht op 10% van de aan opdrachtgever uitgekeerde schadevergoeding.

7.    KimberLegal is gerechtigd periodiek te factureren.

 

Artikel 6. Betaling

1.    Betaling van facturen dient vooraf te geschieden in euro’s middels storting of overmaking op een door KimberLegal aangewezen bank- of girorekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op.

2.    Indien opdrachtgever niet heeft betaald, is KimberLegal gerechtigd, nadat hij opdrachtgever ten minste een maal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldag van de factuur aan opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

3.    Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever incassokosten verschuldigd.

4.    KimberLegal heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop opdrachtgever al hetgeen hij aan KimberLegal verschuldigd is heeft voldaan.

5.    Door opdrachtgever gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.

6.    In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van KimberLegal en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens KimberLegal onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 7. Gewijzigde omstandigheden

1.    Mochten de omstandigheden waarvan opdrachtgever en KimberLegal op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen dat daardoor naleving van de overeenkomst of een deel daarvan in redelijkheid niet van (een der) partijen kan worden verlangd, dan zal overleg plaats vinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst. Indien de gewijzigde omstandigheden ontstaan zijn door toedoen van opdrachtgever, zal eventueel daaruit voortvloeiend meerwerk aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

2.    Indien partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, aanvaardt opdrachtgever dat de tijdsplanning van de overeenkomst zal worden aangepast.

 

Artikel 8. Geheimhouding

1.    Het is partijen niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is c.q. zou kunnen zijn, aan derden die niet betrokken zijn bij de overeenkomst te verstrekken dan wel de informatie aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen werd. Ten aanzien van dergelijke informatie geldt voor alle partijen een geheimhoudingsplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een der partijen is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2.    Partijen zullen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van elkander enig deel van de informatie aan derden bekend maken behoudens aan:

·  de eigen werknemers van partij en dan slechts aan die werknemers die de informatie dienen te kennen;

·  de accountants van partij, de inspecteur van belastingen en derden die de rechtmatige taak of verplichting hebben om de zaken van partij te kennen en in dat geval slechts voor zover die informatie nodig is voor het vervullen van een dergelijke taak of verplichting.

 3.    Opdrachtgever zal de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van KimberLegal, die niet zijn opgesteld of gedaan met de bedoeling derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken, tenzij KimberLegal daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.

4.    KimberLegal zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

5.    De verplichtingen op grond van dit artikel blijven tevens van kracht na beëindiging van de overeenkomst.

 

Artikel 9. Intellectuele eigendom

1.    KimberLegal behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten voortkomend uit de geest welke zij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever.

2.    Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, modellen en andere geestesproducten van KimberLegal, een en ander in de ruimste zin van het woord, direct danwel indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren. Openbaarmaking, op welke wijze dan ook, kan uitsluitend en alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van KimberLegal. Opdrachtgever heeft uiteraard het recht om de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in eigen organisatie, voorzover dit passend is binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

3.    Indien KimberLegal algemene voorwaarden voor opdrachtgever vervaardigd behoudt KimberLegal zich het auteursrecht op desbetreffende algemene voorwaarden voor. Opdrachtgever verkrijgt een gebruiksrecht met betrekking tot de opgestelde algemene voorwaarden. Dit gebruiksrecht houdt in dat het opdrachtgever vrij staat desbetreffende algemene voorwaarden in het kader van het normale, eigen gebruik van de onderneming te tonen op de website van de onderneming, ter deponering aan de Kamer van Koophandel aan te bieden, te vermenigvuldigen, te verspreiden en op andere wijzen ter inzage aan derden aan te bieden. Het staat opdrachtgever echter niet vrij desbetreffende algemene voorwaarden te wijzingen, aan derden door te verkopen, en/ of voor enig ander commercieel doeleind uit te buiten.

 

Artikel 10. Overmacht

1.    KimberLegal is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2.    KimberLegal kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens KimberLegal tot aan dat moment te voldoen. KimberLegal is dan gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te

komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

3.    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop KimberLegal geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor KimberLegal niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van KimberLegal of van derden daaronder begrepen. KimberLegal heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat KimberLegal zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

Artikel 11. Klachten

1.    Alle klachten terzake van de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarop de klacht betrekking heeft, danwel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan KimberLegal kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden en/of facturen te hebben geaccepteerd.

2.    Klachten schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

3.    Ingeval van een terechte klacht heeft KimberLegal de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald tarief. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal KimberLegal slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

1.    De aansprakelijkheid van KimberLegal is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van KimberLegal in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de terugbetaling van de helft van de betaalde werkzaamheden. Betaald griffierecht en deurwaarderskosten door opdrachtgever vallen expliciet niet onder betaalde werkzaamheden en kunnen dus niet worden teruggevorderd van KimberLegal. Tevens is KimberLegal niet aansprakelijk voor te betalen proceskosten bij veroordeling van de opdrachtgever.

2.    Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan KimberLegal onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is KimberLegal voor de ontstane schade niet aansprakelijk.

3.    KimberLegal is niet aansprakelijk in geval van overmacht.

4.    Aansprakelijkheid van KimberLegal voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie of proceskosten veroordeling is te allen tijde uitgesloten.

5.    Opdrachtgever vrijwaart KimberLegal voor alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen KimberLegal en opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking. Tevens vrijwaart opdrachtgever KimberLegal uitdrukkelijk voor aanspraken van derden met betrekking tot recht van intellectuele eigendom op door opdrachtgever aan KimberLegal verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

6.    Indien opdrachtgever aan KimberLegal informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat deze materialen vrij zijn van virussen en defecten. Eventuele door het gebruik van deze materialen veroorzaakte schade wordt door opdrachtgever vergoedt.

 

Artikel 13. Herroepingsrecht consumenten

1.      Bij levering van diensten en/of producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

2.      Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.      Het herroepingsrecht is consumentenwetgeving. Dit betekent dat het herroepingsrecht niet geldt voor bedrijven. Bedrijven hebben bij KimberLegal wel 7 dagen bedenktijd.

 

 Artikel 14. Kosten in geval van herroeping

1.      Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2.      Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal KimberLegal dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

3.      Indien een bedrijf gebruik heeft gemaakt van zijn 7 dagen bedenktijd zal KimberLegal na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat de dienst nog niet is uitgevoerd.

4.      Indien KimberLegal al werk voor een bedrijf heeft verricht voor de desbetreffende dienst en het bedrijf wenst gebruik te maken van zijn of haar bedenktijd zal zij de tot dan toe gemaakte kosten van het totaalbedrag aftrekken. Zie voor nadere bepalingen omtrent opzegging voor bedrijven artikel 16.

5.      Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

6.      De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle

wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

Artikel 15. Uitsluiting herroepingsrecht

1.    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten die volledig worden geleverd en indien aan de eisen in lid 2, 3 en 4 zijn voldaan.

2.    Het herroepingsrecht vervalt wanneer de consument heeft ingestemd met het volledig leveren van de dienst binnen de bedenktijd van het herroepingsrecht.

3.    De consument moet expliciet verklaren afstand te doen van zijn herroepingsrecht.

4.    Voor uitsluiting van het herroepingsrecht moet de dienst ook daadwerkelijk volledig zijn geleverd.

 

Artikel 16. Opschorting en opzegging

1.    KimberLegal is gerechtigd (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, één en ander onverminderd het recht van KimberLegal om schadevergoeding te vorderen.

2.    Overeenkomsten kunnen tussentijds worden opgezegd met instemming van KimberLegal en in overeenstemming met hetgeen in dit artikel is bepaald.

3.    Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door opdrachtgever, heeft KimberLegal vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie van opdrachtgever, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan KimberLegal zijn toe te rekenen. Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door KimberLegal, heeft opdrachtgever recht op medewerking van KimberLegal bij overdracht van de werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen.

4.    KimberLegal behoudt bij tussentijdse opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan opdrachtgever indien mogelijk de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Een eventueel betaald voorschot zal in overleg indien redelijkerwijs noodzakelijk naar evenredigheid terugbetaald worden.

5.    In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van opdrachtgever, staat het KimberLegal vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Rechterlijke tussenkomst danwel ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. De vorderingen van KimberLegal op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 17. Annulering of verplaatsing van afspraken en consulten

1.    Wijzigen of annuleren van een afspraak of consult moet tenminste 24 uur van tevoren via e-mail of telefonisch worden doorgegeven.

2.    Bij annuleren korter dan 24 uur of niet verschijnen voor jouw afspraak brengen we 100% van de kosten van de geplande dienstverlening in rekening. In geval van consultancysessies wordt de gemiste sessie in mindering gebracht van het totaal afgenomen sessies.

3.    Indien tenminste 24 uur van tevoren is gewijzigd of geannuleerd worden er verder geen kosten in rekening gebracht.

4.    Voor het verplaatsen van een reeds betaalde consultancy sessie, uiterlijk 24 uur van tevoren, geldt dat de gemiste sessie binnen uiterlijk 7 dagen moet worden ingehaald. Indien dit niet mogelijk is wordt de sessie gezien als voldaan en in mindering gebracht van het totaal afgenomen consultancy sessies.

 

Artikel 18 Toepasselijk recht, bevoegde rechter en bemiddeling

1.    Op alle overeenkomsten tussen KimberLegal en opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.

2.    Alle geschillen tussen KimberLegal en opdrachtgever die mochten ontstaan zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Kantonrechter, tenzij het geschil de competentie van de Kantonrechter te boven gaat.

3.    Alvorens partijen een geschil aan de Kantonrechter voorleggen zijn partijen verplicht om eerst te trachten het geschil via een onafhankelijke bemiddelaar op te lossen. Pas als dat niet gelukt is zijn partijen bevoegd het geschil voor te leggen aan de Kantonrechter. De kosten voor bemiddeling zullen door de partij die meent dat er een geschil bestaat worden betaald.

 

KimberLegal

VOLG ONS